สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดโครงการขยายผลอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการแบบยั่งยืน

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.
นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอเชียงใหม่
เป็นประธานในการเปิดโครงการขยายผลอำเภอบำบัดทุกข์
บำรุงสุข แบบบูรณาการแบบยั่งยืน ณ อาคารศาลาสหกิจ
โดย นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำภาคประชาชน ผู้นำภาควิชาการ ผู้นำภาคเอกชน
หัวหน้าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ต้นแบบหรือผู้แทนผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
จำนวน200คนเข้าอบรมเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการพัฒนา กิจกรรมสาธารณประโยชน์
เป็นสังคมที่เข้มแข็งและปรับเปลี่ยนค่านิยมให้เสียสละ
มีจิตอาสา จิตสาธารณะเอื้อเฟื้อแบ่งปันกับผู้อื่น
โดยอาศัยหลักการทรงงานและการพัฒนาประเทศ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการ
และขยายผลในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป


แสดงความคิดเห็น