สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลท่าศาลาได้นำคณะกรรมการฯ /คณะอนุกรรมการฯ /คณะทำงานฯกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าศาลา ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการฯ / “ผ่อเปิ้น ผ่อเฮา แล้วเตวไปตวยกั๋น”

นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตำบลท่าศาลาได้นำคณะกรรมการฯ /คณะอนุกรรมการฯ
/คณะทำงานฯกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าศาลา
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการศึกษา
ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการฯ /
คณะอนุกรรมการฯ /คณะทำงานฯประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๖. ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖
ตามโครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าศาลา
ณ เทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่และ เทศบาลตำบลเวียงฝาง
อำเภอฝาง จังหวัดใหม่
โดยวันที่ 30 มกราคม 2566 ได้เข้าคณะศึกษาดูงาน
เรื่องการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลไชยปราการ
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ด.ต. ณรงค์ ทิพย์ดวง นายกเทศมนตรี
ตำบลไชยปราการพร้อมคณะให้การต้อนรับ
และนายหฤษฏ์ ไชยสิทธิ์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลไชยปราการเป็นวิทยากรในการ
บรรยายในหัวข้อ “แนวคิด หลักการ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตามประกาศของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ”
จากนั้นได้เดินทางเพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงาน
ศูนย์กายภาพบำบัดชุมชน ณ ศูนย์กายภาพบำบัด
เทศบาลตำบลไชยปราการและเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการระบบสุขภาพชุมชนของคณะกรรมการพัฒนา
ระบบสุขภาพสุขภาพตำบลปงตำ
ณ รพ.สต.ปงตำ อำเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณ
ในการขับเคลื่อนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลไชยปราการ
และในวันที่ 31 มกราคม 2566 ได้เข้าคณะศึกษาดูงาน
ณ.เทศบาลตำบลเวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
โดยได้รับเกียรติจากนายฐานิศร์ กมลรัตนา
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝางพร้อมคณะ
ให้การต้อนรับและนายถวัน อุ่นคำเมือง
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลเวียงฝาง
เป็นวิทยากร เรื่อง “การดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว( long Term Care )”
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การดำเนินงานการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว ( long Term Care )
โดย นส.ธิชานันท์ รินลี้เฉลิม
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการอาสาสมัครบริบาลชุมชน
และอาสาสมัครช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
หลังจากนั้น นายธวัชชัย กันทะวันนา ผอ.กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการ /คณะอนุกรรมการฯ
/คณะทำงานฯได้สรุปและถอดบทเรียนการศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้แนวคิดที่ว่า
“ผ่อเปิ้น ผ่อเฮา แล้วเตวไปตวยกั๋น”
เพื่อหาแนวทางพัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการกองทุนฯ
การจัดการระบบสุขภาพในพื้นที่ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย
ของการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ของตำบลท่าศาลา และนโยบายด้านสาธารณสุข
และคุณภาพชีวิตให้ตำบลท่าศาลาเป็นตำบล
“คนมีสุขภาวะที่ดี”
(อยู่ดี มีสุข และสุขภาพแข็งแรง)
อย่างยั่งยืนต่อไป
ภาพ/เรียบเรียง: ทีมประชาสัมพันธ์กองทุน
หลักประกันสุขภาพตำบลท่าศาลา


แสดงความคิดเห็น