สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการมอบใบปัญญาบัตร ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย ประจำปี 2566ให้กับสมาชิกศูนย์สร้างสุขตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการมอบใบปัญญาบัตร  ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย
ประจำปี 2566ให้กับสมาชิกศูนย์สร้างสุขตำบลท่าศาลา
ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมศาลาสหกิจ
โดยมีนายวิเชียร พิมทอง ประธานศูนย์สร้างสุข
กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าศาลา
ในปีงบประมาณ 2566 เนื่องจากการเรียนรู้ในปัจจุบันนั้น
เป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ศูนย์สร้างสุขตำบลท่าศาลา”
จึงมีความตั้งใจให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลท่าศาลา
ทั้ง 5 หมู่บ้าน ได้ใช้ศูนย์สร้างสุขเป็นพื้นที่สำหรับ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันให้ครอบคลุม 8 มิติ
ได้แก่ 1.สุขภาพ 2.ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
3.สังคม 4.นันทนาการ 5.ศิลปะการแสดงดนตรีบำบัด
6.สิ่งแวดล้อม 7.ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง
8.เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อให้สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ของตำบลท่าศาลา ทำให้ผู้สูงอายุ
ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ได้รับความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งกายและใจ
โดยในปีนี้มีผู้สูงอายุเข้ารับมอบใบปัญญาบัตร
จำนวน 120 ท่าน นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม
การถอดบทเรียน ก้าวย่างต่อไป สำหรับโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าศาลา
ในปีงบประมาณ 2566และการมอบรางวัลผู้สูงอายุ
ที่เข้าร่วมกิจกรรมดีเด่น ประจำปี2566 อีกด้วย


แสดงความคิดเห็น