สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการเปิด กิจกรรมอบรม ตามโครงการคลองสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2566

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา09.30 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการเปิด กิจกรรมอบรม
ตามโครงการคลองสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ 2566 ณ อาคารศาลาสหกิจ
โดยนายสุรินทร์ ทาเกิด กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์
ของโครงการสืบเนื่องจาก ปัจจุบันแม่น้ำคาวประสบปัญหา
การบุกรุกพื้นที่ริมฝั่งลำน้ำ มีปัญหาน้ำเน่าเสีย
และปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหา
ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายประชาชนทุกภาคส่วน
ช่วยกันดูแล บำรุง รักษา ทรัพยากรแหล่งน้ำร่วมกัน
โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ จอมภักดี
ประธานคณะกรรมการประสานงานอนุรักษ์แม่ปิงและสิ่งแวดล้อม
บรรยายแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ลำน้ำคาว
และดูแลรักษาความสะอาดของลำน้ำคาว
และในช่วงบ่ายได้รับเกียรตินาย วงกต โอวาทสกุล
วิศวกรสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ
สำนักช่าง ส่วนช่าง สุขาภิบาล ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ
การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย
ในการแก้ไขและพัฒนาลำคลอง กรณีศึกษา คลองข่า
เทศบาลนครเชียงใหม่ สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกทั้ง 5 หมู่บ้าน
ฝ่ายปกครอง และผู้นำชุมชน


แสดงความคิดเห็น