สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการประชุมการจัดโครงการส่งเสริม และอนุรักษ์ “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” ตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการประชุมการจัดโครงการส่งเสริม
และอนุรักษ์ “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” ตำบลท่าศาลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3
เพื่อดำเนินการจัดงาน“ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง”
สร้างการมีส่วนร่วมในการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นล้านนา
แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้อาวุโสที่เคารพนับถือ
และเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนตำบลท่าศาลา
โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ฝ่ายปกครอง กลุ่มองค์กรต่างๆ และหัวหน้าส่วนราชการ
เข้าร่วมประชุมในวันนี้
โดย นายภัค จันทร์อ่อน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เป็นผู้ชี้แจ้งในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ
สำหรับการกำหนด จัดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์
“ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” ตำบลท่าศาลา
ที่ประชุมได้กำหนดจัดงานในวันพุธ ที่ 12 เมษายน 2566
และกำหนดการจัดกิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมดำหัวผู้สูงอายุตำบลท่าศาลา
2.กิจกรรมการประกวดทำอาหารพื้นเมือง (แข่งขันทำลาบ)
3. กิจกรรมการแสดงศิลปะล้านนา,ดนตรีพื้นเมือง
4. กิจกรรมจัดซุ้มนิทรรศการศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำวัดในเขตพื้นที่ตำบลท่าศาลา
6.กิจกรรมการประกวดผู้สูงอายุสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ผู้สูงอายุสุขภาพดี ชาย – หญิง) เป็นต้น


แสดงความคิดเห็น