สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


นายกจำรัส เปิดกิจกรรม “ตะลอนชุมชน ฮ่วมอก ฮ่วมใจ๋ กวาดถนนฮื้อใส เพี้ยวบ้านฮื้องาม ต้อนฮับความโจคดี ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ”

นายกจำรัส เปิดกิจกรรม “ตะลอนชุมชน
ฮ่วมอก ฮ่วมใจ๋ กวาดถนนฮื้อใส เพี้ยวบ้านฮื้องาม
ต้อนฮับความโจคดี ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ”
ขานรับนโยบายจังหวัดงดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ตะลอนชุมชน ฮ่วมอก ฮ่วมใจ๋
กวาดถนนฮื้อใส เพี้ยวบ้านฮื้องาม
ต้อนฮับความโจคดี ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ”
พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล
ข้าราชการ พนักงาน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนหมู่ที่1
ในตำบลท่าศาลา เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้
โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกรณรงค์
ทำความสะอาดชุมชน ครั้งที่ 1 ณ หมู่ที่ 1
บ้านบวกครกหลวง และให้ความรู้ตามโครงการปุ๋ยหมักรักษ์โลก
ลดการเผา ลดหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2566
ณ วัดบวกครกหลวงและตามถนนสายหลักบ้านบวกครกหลวงหมู่ที่ 1
เพื่อปลูกจิตสำนึกสร้างองค์ความรู้ในเรื่องภาวะโลกร้อนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการเผา เพื่อลดปัญหาหมอกควัน โดยเฉพาะระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายนสาเหตุของปัญหาคือ การเผาพื้นที่เกษตรและไฟป่าในภาคเหนือทำให้เกิดหมอกควันเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกหมู่บ้านได้ตระหนักถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนทุกคนให้ช่วยกันลดค่า PM 2.5 พื้นที่เผาไหม้ และจุดฮอตสปอต ลงให้ได้ 20% จากค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศ เรื่อง การกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566
โดยกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2566 เป็นระยะเวลา 75 วันงดการเผาอย่างเด็ดขาด อีกทั้งยังมีประกาศตั้งรางวัลนำจับการแจ้งเบาะแสผู้จุดไฟเผาป่าในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่าซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมาย
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่ จึงตั้งรางวัลนำจับสำหรับบุคคลทั่วไป
ที่แจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่
และคดีผ่านชั้นพนักงานสอบสวนเป็นเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท
โดยการดำเนินกิจกรรมตะลอนชุมชน “ฮ่วมอก ฮ่วมใจ๋ กวาดถนนหื้อใส
เพี้ยวบ้านหื้องาม ฮับความโจคดี ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” ในครั้งต่อไป
จะตะลอนชุมชนบ้านศรีบัวเงินหมู่ที่ 2 ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา09.00 เป็นต้นไป
ณ .ถนนสายหลักหน้าศูนย์ฟื้นฟู(อบตเก่า)
ภาพ/เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูล:กองสาธารณสุข


แสดงความคิดเห็น