สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


นางพรรณี พรหมวิชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ศูนย์สร้างสุขตำบลท่าศาลาณ อาคารศาลาสหกิจ

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566
นางพรรณี พรหมวิชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม
ศูนย์สร้างสุขตำบลท่าศาลาณ อาคารศาลาสหกิจ
โดยได้รับเกียรติจากการคุณอังคณา ปริยสิริ
รองปลัดเทศบาลเมืองแม่เหียะและทีมวิทยากร
ได้ให้ความรู้เท่าทันเทคโนโลยี : รู้เท่าทันสื่อออนไลน์
ให้กับผู้สูงอายุ ทั้งนี้เทศบาลได้มีแนวทางการ
ดำเนินการกิจกรรมศูนย์สร้างสุขตำบลท่าศาลา
ทุกวันศุกร์ที่ 2 และ ศุกร์ที่ 4 ของเดือน
โดยจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครอบคลุม 8 มิติได้แก่ ด้านสุขภาพ
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ด้านสังคมด้านนันทนาการ
ด้านศิลปะการแสดงดนตรีบำบัด
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมอาชีพ
และเศรษฐกิจพอเพียง
และด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร อีกด้วย
ภาพ/เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์


แสดงความคิดเห็น