สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ทต ท่าศาลา เปิดกิจกรรม “ตะลอน ชุมชน ฮ่วมอก ฮ่วมใจ๋ กวาดถนนฮื้อใส เพี้ยวบ้านฮื้องาม ต้อนฮับความโจคดีป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ”ขานรับนโยบายจังหวัดงดการเผาในที่โล่งทุกชนิด

ทต ท่าศาลา เปิดกิจกรรม “ตะลอน ชุมชน ฮ่วมอก ฮ่วมใจ๋ กวาดถนนฮื้อใส เพี้ยวบ้านฮื้องาม ต้อนฮับความโจคดีป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ”ขานรับนโยบายจังหวัดงดการเผาในที่โล่งทุกชนิด… วันที่ 1 มี.ค. 2566 นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ตะลอนชุมชน ฮ่วมอก ฮ่วมใจ๋ กวาดถนนฮื้อใส เพี้ยวบ้านฮื้องาม​ ต้อนฮับความโจคดี ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง “พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนหมู่ที่1 ในตำบลท่าศาลา เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกรณรงค์ทำความสะอาดชุมชน ครั้งที่ 1 ณ หมู่ที่ 1 บ้านบวกครกหลวง และให้ความรู้ตามโครงการปุ๋ยหมักรักษ์โลก ลดการเผา ลดหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดบวกครกหลวงและตามถนนสายหลักบ้านบวกครกหลวงหมู่ที่ 1 เพื่อปลูกจิตสำนึกสร้างองค์ความรู้ในเรื่องภาวะโลกร้อนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการเผา เพื่อลดปัญหาหมอกควัน โดยเฉพาะระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน สาเหตุของปัญหาคือ การเผาพื้นที่เกษตรและไฟป่าในภาคเหนือทำให้เกิดหมอกควันเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกหมู่บ้านได้ตระหนักถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนทุกคนให้ช่วยกันลดค่า PM 2.5 พื้นที่เผาไหม้ และจุดฮอตสปอต ลงให้ได้ 20% จากค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศ เรื่อง การกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566​ โดยกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2566 เป็นระยะเวลา 75 วันงดการเผาอย่างเด็ดขาด อีกทั้งยังมีประกาศตั้งรางวัลนำจับการแจ้งเบาะแสผู้จุดไฟเผาป่าในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่าซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมาย ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่ จึงตั้งรางวัลนำจับสำหรับบุคคลทั่วไปที่แจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่และคดีผ่านชั้นพนักงานสอบสวนเป็นเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท โดยการดำเนินกิจกรรมตะลอนชุมชน “ฮ่วมอก ฮ่วมใจ๋ กวาดถนนหื้อใสเพี้ยวบ้านหื้องาม ฮับความโจคดี ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” ในครั้งต่อไป จะตะลอนชุมชนบ้านศรีบัวเงินหมู่ที่ 2 ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา09.00 เป็นต้นไป ณ .ถนนสายหลักหน้าศูนย์ฟื้นฟู(อบตเก่า)


แสดงความคิดเห็น