สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเครือข่ายเชียงใหม่เขียวสวยหอม ร่วมกับโครงการ YSEALI Enviro-Tech Regional Workshop จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลท่าศาลา

วันที่14 มิถุนายน 2566 เวลา14.00น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา นายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาล ดร.วิมลชญาน์ สถิตสุนทรพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ นายธวัชชัย กันทะวันนา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเครือข่ายเชียงใหม่เขียวสวยหอม ร่วมกับโครงการ YSEALI Enviro-Tech Regional Workshop จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลท่าศาลา โดยได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ ดังนี้
1. การคัดแยกขยะภายในชุมชนด้วยหลัก 3R
2. ฐานที่ 1 ย่อยกิ่งไม้ใบไม้
3. ฐานที่ 2 ทำปุ๋ยหมัก
4. ฐานที่ 3 ทำน้ำหมัก เลี้ยงไส้เดือน
5. ฐานที่ 4 การปลูกผัก


แสดงความคิดเห็น