สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ตะลอนชุมชนบ้านดอนจั่น

วันที่ 7 มี.ค. 2566 เวลา 09.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ตะลอนชุมชน ฮ่วมอก ฮ่วมใจ๋ กวาดถนนฮื้อใส เพี้ยวบ้านฮื้องาม​
ต้อนฮับความโจคดี ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง “พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน กำนันตำบลท่าศาลา ส่วนราชการในหมู่ที่3
และประชาชนหมู่ที่3 เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้
โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ได้ออกรณรงค์ทำความสะอาดชุมชน ครั้งที่ 1 ณ หมู่ที่ 3
บ้านดอนจั่นและให้ความรู้ตามโครงการปุ๋ยหมักรักษ์โลก
ลดการเผา ลดหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2566
ณ สำนักสงฆ์มิ่งมงคลสันทราย และตามถนนสายหลักบ้านดอนจั่น
เพื่อปลูกจิตสำนึกสร้างองค์ความรู้ในเรื่องภาวะโลกร้อนและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควัน โดยเฉพาะระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน
สาเหตุของปัญหาคือ การเผาพื้นที่เกษตรและไฟป่าในภาคเหนือ
ทำให้เกิดหมอกควันเพิ่มขึ้นทุกปี
ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกหมู่บ้าน
ได้ตระหนักถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมทั้ง
ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนให้ช่วยกันลดค่า PM 2.5
พื้นที่เผาไหม้ และจุดฮอตสปอต ลงให้ได้ 20%
จากค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่
ได้มีประกาศ เรื่อง การกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566​ โดยกำหนดระยะเวลาตั้งแต่
15 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2566 เป็นระยะเวลา 75 วัน
งดการเผาอย่างเด็ดขาด อีกทั้งยังมีประกาศตั้งรางวัลนำจับ
การแจ้งเบาะแสผู้จุดไฟเผาป่าในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่าซึ่ง
เป็นความผิดตามกฎหมายดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่ จึงตั้งรางวัลนำจับ
สำหรับบุคคลทั่วไปที่แจ้งเบาะแสผู้กระทำผิด
ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่
และคดีผ่านชั้นพนักงานสอบสวนเป็นเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท
โดยการดำเนินกิจกรรมตะลอนชุมชน “ฮ่วมอก ฮ่วมใจ๋
กวาดถนนหื้อใสเพี้ยวบ้านหื้องาม ฮับความโจคดี
ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” ในครั้งต่อไป จะตะลอนชุมชนบ้านดอนจั่นพัฒนา
หมู่ที่4 ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป
ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4


แสดงความคิดเห็น