สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ตะลอนชุมชนบ้านดอนจั่นพัฒนา

ตะลอนชุมชนบ้านดอนจั่นพัฒนา
วันที่ 14 มี.ค. 2566 เวลา 09.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ตะลอนชุมชน ฮ่วมอก ฮ่วมใจ๋
กวาดถนนฮื้อใส เพี้ยวบ้านฮื้องาม ต้อนฮับความโจคดี
ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง “พร้อมด้วย
สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ข้าราชการ
พนักงาน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการในหมู่ที่4
และประชาชนหมู่ที่4 เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้
โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ได้ออกรณรงค์ทำความสะอาดชุมชน ครั้งที่
1 ณ หมู่ที่ 4 บ้านดอนจั่นพัฒนา
และให้ความรู้ตามโครงการปุ๋ยหมักรักษ์โลกลดการเผา
ลดหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2566
ณ ลานนากิจกรรมและตามถนนสายหลักบ้านดอนจั่นพัฒนา
เพื่อปลูกจิตสำนึกสร้างองค์ความรู้ในเรื่องภาวะโลกร้อน
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควัน
โดยเฉพาะระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน
สาเหตุของปัญหาคือ การเผาพื้นที่เกษตรและไฟป่า
ในภาคเหนือทำให้เกิดหมอกควันเพิ่มขึ้นทุกปี
ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้อง ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทุกหมู่บ้านได้ตระหนักถึงผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งขอความร่วมมือ
ประชาชนทุกคนให้ช่วยกันลดค่า PM 2.5
พื้นที่เผาไหม้ และจุดฮอตสปอต ลงให้ได้ 20%
จากค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่
ได้มีประกาศ เรื่อง การกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาใน
ที่โล่งทุกชนิดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566
โดยกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์
ถึง 30 เมษายน 2566 เป็นระยะเวลา 75 วัน
งดการเผาอย่างเด็ดขาด อีกทั้งยังมีประกาศตั้งรางวัล
นำจับการแจ้งเบาะแสผู้จุด
ไฟเผาป่าในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันไฟป่าซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายดังนั้น
จังหวัดเชียงใหม่ จึงตั้งรางวัลนำจับสำหรับบุคคล
ทั่วไปที่แจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดในพื้นที่อำเภอเมือง
เชียงใหม่และคดีผ่านชั้นพนักงานสอบสวน
เป็นเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท
โดยการดำเนินกิจกรรมตะลอนชุมชน “ฮ่วมอก ฮ่วมใจ๋
กวาดถนนหื้อใสเพี้ยวบ้านหื้องาม ฮับความโจคดี
ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” ในครั้งต่อไปจะตะลอนชุมชน
บ้านบวกหลวงพัฒนาหมู่ที่5 ในวันที่ 17 มีนาคม 2566
ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ศาลา อเนกประสงค์หมู่ที่ 5


แสดงความคิดเห็น