สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


จำนวนโครงการกิจกรรมและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น