สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา (เนื่องในวันเข้าพรรษา/วันอาสาฬหบูชา)

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
ฝ่ายปกครอง และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลท่าศาลา
ณ ห้องประชุม1 ชั้น 3 เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรม
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา
(เนื่องในวันเข้าพรรษา/วันอาสาฬหบูชา)
กองการศึกษา จะได้ดำเนินกิจกรรม
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กิจกรรมหล่อเทียน
และถวายเทียนพรรษา(เนื่องในวันเข้าพรรษา/วันอาสาฬหบูชา)
ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 และวันที่ 25กรกฎาคม 2566
ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลท่าศาลา
และ วัดบวกครกหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา
ในการมีส่วนร่วมทำนุบำรุงกิจกรรมทางพุทธศาสนา
และในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรม
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อไป


แสดงความคิดเห็น