สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” เพื่อสนองในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงมีพระเมตตาพระราชทานแบบลายผ้าให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ อาคารศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้กับนายอำเภอและประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอทุกอำเภอ ช่างทอผ้า กลุ่มทอผ้า ผู้ผลิตผ้า ทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค ช่างหัตถกรรมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงานจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาการอำเภอ และกลุ่มสตรีอำเภอเมืองเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธี
โอกาสนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ใจความว่า “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้อุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ทรงมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทย ให้ดำรงอยู่ยั่งยืนตลอดไปด้วยพระอัจฉริยภาพ พระองค์ทรงต่อยอดผสมผสานมุมมองด้านแฟชั่น แต่ยังคงไว้ซึ่งการสืบสานอัตลักษณ์ เรื่องราวประจำภูมิภาค เป็นคุณูปการอย่างยิ่งแก่ปวงชนคนไทย
ในการนี้ นายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ลายดอกรักราชกัญญา”จากนั้น นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญแบบผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” มอบให้กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
1. นายอำเภอและประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอ จำนวน 25 อำเภอ รวม 50 ราย
2. นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ จำนวน 1 หน่วยงาน
3. นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา จำนวน 1 หน่วยงาน
4. ประธานเครือข่าย OTOP อำเภอ จำนวน 25 อำเภอ
5. ศิลปิน OTOP จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 11 ราย
6. ครูโรงเรียน OTOP จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 7 ราย
“ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” เป็นลายผ้าที่พระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายพื้นถิ่นภาคใต้ แล้วนำมาออกแบบผสมผสานกับ “ลายดอกรัก” ที่สื่อถึงความรักและกำลังใจ ที่พระองค์ทรงสร้างสรรค์ขึ้น ประกอบด้วย 3 ประเภท ได้แก่
ประเภทที่ 1 ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ประเภทผ้าบาติก
ประเภทที่ 2 ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ประเภทผ้ามัดหมี่
ประเภทที่ 3 ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ประเภทผ้ายก
และประเภทที่ 4 ผ้าบาติก ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดเกล้าฯ ให้พัฒนา “ผ้าบาติกลายพระนามาภิไธยสิริกิติ์” ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อปี พ.ศ. 2503 เพื่อให้มีความร่วมสมัยและเป็นสากล
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ใช้และสวมใส่ผ้าไทย ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ได้นำนโยบายดังกล่าวแปลงสู่การปฏิบัติ โดยข้าราชการให้ใส่ผ้าไทยทุกวัน ยกเว้นวันที่แต่งเครื่องแบบข้าราชการ สำหรับประชาชนขอเชิญชวนให้หันมาใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยเฉพาะผ้าพื้นเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผ้าที่ใส่ง่าย ใส่สบาย การดูแลรักษา ไม่ยุ่งยาก ราคาไม่แพงจนเกินไป ซึ่งจะเห็นได้ว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จะสวมใส่ผ้าไทยทุกวัน ยกเว้นวันที่แต่งเครื่องข้าราชการเท่านั้นที่ไม่ใส่ผ้าไทยซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดี นอกจากจะเป็นการสืบสาน รักษา อนุรักษ์ความเป็นล้านนาของจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องผู้ประกอบการ ที่ผลิตสินค้าเสื้อผ้าพื้นเมือง มีอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวอีกด้วย
และเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่เมือง ที่กำลังจะมาถึงนี้ ขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกคนสวมใส่ผ้าเมือง และข้าราชการทุกหน่วยงานขอเชิญชวนสวมใส่ผ้าไทย/ผ้าเมืองทุกวัน ตลอดเดือนเมษายน นี้


แสดงความคิดเห็น