สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


กิจกรรม ฝึกอบรมการจัดทำโคมล้านนาประยุกต์ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
มอบหมายให้ นางพรรณี พรหมวิชัย
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม
ฝึกอบรมการจัดทำโคมล้านนาประยุกต์
ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพประชาชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2566
ณ ห้องศูนย์สร้างสุข ชั้น 1
โดยมี นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์
รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน
ถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ
เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพประชาชน
ซึ่งเป็นนโยบายของผู้บริหาร
ที่ต้องการส่งเสริมอาชีพโคมที่มีมานาน
และตำบลท่าศาลาเป็นต้นกำเนินโคมล้านนา
โดยได้รับเกียรติจาก พ่อครูจักรพันธ์ ชัยแปง
จากเฮือนสล่าสันทราย
บรรยายภาคทฤษฎี หัวข้อ
“ศิลปะโคมล้านนาประยุกต์
ในรูปแบบโคมบัวเพชร”
และสาธิตประกอบ
การทำโคมบัวเพชร ตามขั้นตอน
สำหรับกลุ่มเป้าหมาย
ในการเข้าร่วมโครงการเป็น
กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพโคมและประชาชนทั่วไป


แสดงความคิดเห็น