สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เรื่องการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ
การหลักสูตร เรื่องการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์แบบ
ไม่พลิกกลับกองวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1
ตามโครงการปุ๋ยหมักรักษ์โลก
ลดการเผา ลดหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2566
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร วิทยากรจากคณะวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบ
ไม่พลิกกลับกองวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากผู้นำชุมชนอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชนที่เข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 60 คน
ภาพ:งานประชาสัมพันธ์/กองสาธารณสุข
ข้อมูล:กองสาธารณสุข


แสดงความคิดเห็น