สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


กิจกรรมสร้างเครือข่ายและบำบัดโรคซึมเศร้าโดยใช้หลักพุทธธรรม

เมื่อวันที่ 25-26  มีนาคม พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ  ได้จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายและบำบัดโรคซึมเศร้าโดยใช้หลักพุทธธรรมตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (ร่มโพธิ์พิทยาคาร) ร่วมกับวัดท่าตอนพระอารามหลวง ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำหลักพุทธธรรมและพุทธวิธีมาปรับและประยุกต์ใช้เพื่อลดปัญหาการสูญเสียและปัญหาอื่นๆ ในทางลบ อีกทั้งยังสามารถนำหลักพุทธธรรม ความรู้ที่ได้ ส่งต่อและบูรณาการปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันของคนรอบข้างและอยู่ในชุมชน สังคม อย่างมีความสุขต่อไป  ซึ่งการกิจกรรมในครั้งนี้มีตัวแทนนักเรียนผู้สูงอายุ พนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 


แสดงความคิดเห็น