สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


กิจกรรมการส่งเสิมอาชีพ (การทำน้ำยาเอนกประสงค์)

นางพรรณี พรหมวิชัย
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมศูนย์สร้างสุข
กิจกรรมการส่งเสิมอาชีพ (การทำน้ำยาเอนกประสงค์)
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรในการสาธิต
การทำน้ำยาล้างจานเอนกประสงค์ได้แก่
1. คุณวาสนา พวงบุบผา ครูชำนายการพิเศษ โรงเรียนท่าศาลา
2. คุณ ประนอม จอมศักดิ์ วิทยากรชุมชน
3. คุณคนึงนึจ ทนันชัย วิทยากรชุมชน
โดยวิทยากรได้นำเทคนิคในการทำน้ำยาเอนกประสงค์
และให้แต่ละกลุ่มได้ลงมือทดลองผลิตและสามารถ
นำมาต่อยอดเป็นสินค้าในชุมชนต่อไป


แสดงความคิดเห็น