สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


การเปิดเผยรายละเอียดและราคากลางโครงการขยายไหล่ถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.194-003 สายบ้านสองแคว-บ้านห้วยงูนอก หมู่ที่ 7 บ้านสองแคว ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น