สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


การเปิดเผยรายละเอียดและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๙๔-๐๐๓๓ สายบ้านสันต้นดู่-บ้านใหม่สันต้นดู่ หมู่ที่ ๘ บ้านสันต้นดู่ ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น