สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น และการตรวจสอบเอกสารผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

การตรวจสอบเอกสารผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
และการรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
วันที่ 1 มิถุนายน 2565
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น