สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


การพัฒนาสมรรถนะของครูรายบุคคล และบุคลากรทางการศึกษา อปท. เข้าร่วมอบรมหลักสูตรได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ฯ


แสดงความคิดเห็น