สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

การพัฒนาสมรรถนะของครูรายบุคคล และบุคลากรทางการศึกษา อปท. เข้าร่วมอบรมหลักสูตรได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ฯแสดงความคิดเห็น