สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ พ.ศ.2566 เรื่อง การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน


แสดงความคิดเห็น