สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าศาลาในการจัดทำโครงการ สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข ประจำปี2566

วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา09.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการเปิดโครงการสุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข
ณ ศาลาอนกประสงค์ บ้านบวกครกหลวงพัฒนา
สืบเนื่องด้วยกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านบวกครกหลวงพัฒนา
ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
เทศบาลตำบลท่าศาลาในการจัดทำโครงการ
สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข ประจำปี2566
โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่สนใจด้านสุขภาพจิต
ได้เรียนรู้แนวทางในการดูแลและจัดการความเสี่ยง
ความเครียดและเฝ้าระวังภาวะโรคซึมเศร้า
ที่จะเกิดกับตัวเองและคนในครอบครัวและเพื่อนบ้าน
ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน


แสดงความคิดเห็น