สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


กองกฎหมาย กรมอนามัย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการโอนกิจการ การขอรับใบอนุญาต และขอรับหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 สำหรับ อปท. ประชุมผ่านทาง page facebook กองกฎหมาย กรมอนามัย


แสดงความคิดเห็น