สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

ข่าว


ลำดับ 8111

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ลำดับ 7970

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2565)

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน อ่านต่อ

ลำดับ 7881

ประชาสัมธ์โครงการ

อ่านต่อ

ลำดับ 7777

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลบ้านตาล

อ่านต่อ

ลำดับ 7750

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

อ่านต่อ

ลำดับ 7745

การเปิดเผยรายละเอียดและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๙๔-๐๐๓๓ สายบ้านสันต้นดู่-บ้านใหม่สันต้นดู่ หมู่ที่ ๘ บ้านสันต้นดู่ ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ลำดับ 7494

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านต่อ

ลำดับ 7492

แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณ 2566 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ลำดับ 7490

แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง (สะสม) 2565 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ลำดับ 7641

การเปิดเผยรายละเอียดและราคากลางโครงการขยายไหล่ถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.194-003 สายบ้านสองแคว-บ้านห้วยงูนอก หมู่ที่ 7 บ้านสองแคว ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ