สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำเดือน มกราคม 2566

วันอังคาร ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยประจำเดือน มกราคม 2566 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 7 – 10 ตำบลสันมหาพน และหมู่ที่ 1 – 2 ตำบลขี้เหล็ก


แสดงความคิดเห็น