สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


โครงการ สันป่าตอง ร่วมปกปัก รักษ์น้ำ ฟื้นป่า ฉลอง 130 ปี แห่งการสถาปนา กระทรวงมหาดไทย

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลทุ่งต้อม โดยท่านนายกจุมพล หลุยจำวัน พร้อมทีมบริหารรองประธานสภา    ได้ร่วมงาน โครงการ สันป่าตอง ร่วมปกปัก รักษ์น้ำ ฟื้นป่า ฉลอง 130 ปี แห่งการสถาปนา กระทรวงมหาดไทย โดยมี       ท่านนายอำเภอ ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอสันป่าตอง  เป็นประธานเปิดโครงการ และมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในอำเภอสันป่าตอง เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอสันป่าตอง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติออบขาน เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ชม.13 (สันป่าตอง) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านอำเภอสันป่าตอง ฝ่ายปกครองตำบลน้ำบ่อหลวง ชมรม To Be Number One บ้านกิ่วแลหลวง และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วม ณ ป่าชุมชนวัดห้วยพระเจ้า บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 10 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำแนวทางศาสตร์พระราชาในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการชะลอการไหลและลดความรุนแรงของกระแสน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ทรัพยากรดินและน้ำ

 


แสดงความคิดเห็น