สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เทศบาลตำบลทุ่งต้อม ดำเนินโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2565

 

วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมนต์นรินทร์ ศิริโชติทวี รองนายกฯ เป็นประธานในโครงการ วันเทศบาล ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตระหนักถึงความสำคัญ รำลึกถึงวันก่อกำเนิดของเทศบาล จากการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เข้าร่วมกิจกรรมดัวกล่าว ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

 


แสดงความคิดเห็น