สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลหารแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลหารแก้ว ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลหารแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2564 ช่วงระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 เพื่อเชื่อมความสามัคคีของประชาชนแต่ละหมู่บ้าน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาของท้องถิ่นและเป็นการคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนของตำบลเข้าแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น โดยในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เนื่องโอกาสเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ


แสดงความคิดเห็น