สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ร่วมกับอำเภอฝาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง  ดำเนินโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล  โดยว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอฝาง(ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอฝาง) เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนางสาววราภรณ์ พรหมสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมี ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอฝาง เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ หนองหญ้าข้าวนก บ้านสันทรายคองน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง


แสดงความคิดเห็น