สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


โครงการอบรมให้ความรู้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำปี 2565 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายพิพัฒน์ เลิศรัตนะธารา ปลัดเทศบาลตำบลสันมหาพน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนชุมชนหรือประชาคม พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลสันมหาพน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ ร.อ.สุรศักดิ์ ดวงแข นิติกรชำนาญการ เทศบาลตำบลป่าไผ่ เป็นวิทยากร ณ หอประชุมน้ำปิง อาคารสันมหาพน 4 เทศบาลตำบลสันมหาพน

   

 


แสดงความคิดเห็น