สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2565 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายอาดิษฐ์ อินทจักร์ รองปลัดเทศบาลตำบลสันมหาพน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ประกอบการร้านสะสมอาหาร ในเขตเทศบาลตำบลสันมหาพน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านสะสมอาหาร (ขายของชำ มินิมาร์ท) มีความรู้ในการเก็บ รักษา และจัดวางผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง สำหรับประกอบการพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร และเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสันมหาพน ได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจากนายคัชทร กองกูล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ณ หอประชุมน้ำปิง อาคารสันมหาพน 4 เทศบาลตำบลสันมหาพน

      


แสดงความคิดเห็น