สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

โครงการอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดโครงการอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งมีการจัดกิจกรรมอบรมเทคนิคการฉีด Rabies Vaccine  ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลตำบลสันมหาพน โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน เป็นประธานในพิธีเปิด และนายอาดิษฐ์ อินทจักร์ รองปลัดเทศบาลตำบลสันมหาพน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายบุญธรรม โพธิ์อ่อง เจ้าพนักงานสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่แตง เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมน้ำแตง ชั้น 2 อาคารสันมหาพน 2 เทศบาลตำบลสันมหาพน

 

 


แสดงความคิดเห็น