สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา งานพัฒนาชุมชนฯ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมการฝึกทักษะการทำขนมชั้น และขนมต้ม วิทยากร คุณชวนพิศ กรรณิการ์ และคุณแสงเดือน จันทร์ฤทธิ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น