สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสภาท้องถิ่น และโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 และโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ช่วงเช้า บรรยายหัวข้อ “กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานสภาท้องถิ่น และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ขอบเขตการให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540” โดย คุณ อภิพันธ์ ณัทอุทัยรุ่งเรือง ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงบ่าย บรรยายหัวข้อ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในการทำงาน” โดยวิทยากร คุณณัฏฐนันท์ บัวศักดิ์ ตำแหน่ง นักสืบสวนสอบสวน กลุ่มงานปราบปรามการทุจริตหน่วยงานในสังกัดนายกรัฐมนตรี กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5


แสดงความคิดเห็น