สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


โครงการอบรมการทำถั่วทอดสมุนไพรและน้ำสมุนไพร ให้กับกลุ่มพัฒนาสตรีแม่บ้านท่าไคร้ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 อบต.แม่สา และงานพัฒนาชุมชน จัดโครงการอบรมการทำถั่วทอดสมุนไพรและน้ำสมุนไพร ให้กับกลุ่มพัฒนาสตรีแม่บ้านท่าไคร้ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

 


แสดงความคิดเห็น