สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา

เทศบาลตำบลท่าวังตาล ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลท่าวังตาล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและกลุ่มองค์กรตำบลท่าวังตาล ได้จัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยมีโรงเรียนวัดบวกครกเหนือและโรงเรียนสืบนทีธรรม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

แสดงความคิดเห็น