สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่ออนุรักษ์และสำรวจขึ้นทะเบียนทำรหัสประจำต้นไม้ ทำรหัสพิกัดทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ เช่น สัตว์ จุลินทรีย์ รวมถึงทรัพยากรทางกายภาพ เก็บข้อมูลทรัพยากร วัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจากบ้านป่าบง  หมู่ที่ 1, บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 9 และบ้านห้วยฮ่าง หมู่ที่ 10 ตำบลสันมหาพน เข้าร่วมกิจกรรม ณ พื้นที่ป่าสาธารณะ (ป่าช้า) บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลสันมหาพน


แสดงความคิดเห็น