สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลแม่สา โดย อบต.แม่สาและสภาเด็กตำบลแม่สา

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 อบต.แม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่สา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันพัฒนาเยาวสตรี และโรงเรียนบ้านแม่สา จัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลแม่สาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีทักษะอาชีพขั้นพื้นฐานต่อไปในอนาคต เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนในตำบลแม่สา จำนวน 40 คน หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และพนักงานของ อบต.แม่สา

 


แสดงความคิดเห็น