สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงและใช้ประโยชน์จากไส้เดือนดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดโครงการส่งเสริมการเลี้ยงและใช้ประโยชน์จากไส้เดือนดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายอาดิษฐ์ อินทจักร์ รองปลัดเทศบาลตำบลสันมหาพน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายเจริญยุทธ ปัญญารัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน หัวหน้าส่วนราชการ  เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ จำนวน  35 คน    ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวจามจุรี  กันคำ  รองผู้จัดการ  บริษัทอีคิว ฟาร์ม จำกัด  เป็นวิทยากร เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงและใช้ประโยชน์จากไส้เดือนดิน เพิ่มศักยภาพ  ทักษะ และพัฒนาความชำนาญ ในการสร้างอาชีพเสริมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถกลับไปสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างประโยชน์ให้แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมถึงการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ และเกิดความมั่นคงยั่งยืน  อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของคนในชุมชน  ณ  หอประชุมน้ำปิง อาคารสันมหาพน 4 เทศบาลตำบลสันมหาพน


แสดงความคิดเห็น