สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

โครงการสันมหาพนรวมใจเข้าวัดทำบุญ

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลสันมหาพน นำโดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน พร้อมด้วยนายเจริญยุทธ ปัญญารัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน นายอิทธิพัทธ์ มูลลา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมหาพน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สำนักปลัดเทศบาล และกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสันมหาพน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสันมหาพนรวมใจเข้าวัดทำบุญ ณ ปากทาง หมู่ที่ 7 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น