สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางสาววราภรณ์ พรหมสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เป็นประธานในการเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 (ช่วงเช้า) ได้แก่ สำนักปลัด กองช่าง และกองสวัสดิการสังคม รุ่นที่ 2 (ช่วงบ่าย) ได้แก่ กองคลัง กองการศึกษา และกองสาธารณสุข เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงานในองค์กร พร้อมกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานธรรมชาติ


แสดงความคิดเห็น