สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลแม่โป่ง

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง โดยงานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม๋โป่ง ได้จัดโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565 ณ บริเวณ เชิงดอยผาผึ้ง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยบ่อทอง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น