สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

เทศบาลตำบลสันพระเนตร อ.สันทราย  นำโดยนายกพิทูร วิเศษศิริ  นายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตร  ได้ดำเนินโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  เมื่่อวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันพระเนตร  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลตำบลสันพระเนตร (อถล.) เด็ก/เยาวชน และประชาชนภายในตำบลสันพระเนตร  โดยมีกิจกรรมอ่านสารสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 2563 และมอบแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยาเสพติดให้ผู้แทนชุมชน  ในการนี้ เทศบาลตำบลสันพระเนตรได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

1. การผ่านจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย
2. ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย


แสดงความคิดเห็น