สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

โครงการรณรงค์ลดการเผาและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ประจำปี พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ลดการเผาและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจากนายมีชัย จันทร์กระจ่าง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน  กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ และมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 60 คน จาก 12 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลสันมหาพน โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.6 (ปางกว้าง) และจากสถานีควบคุมไฟป่า ภูพิงค์ เป็นวิทยากร ณ หอประชุมน้ำปิง


แสดงความคิดเห็น