สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลทุ่งต้อม ปี 2565

เทศบาลตำบลทุ่งต้อมได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันกันโรคพิษสุขนัขบ้า ทั้ง 10 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งต้อม ระหว่างวันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2565 เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขทั้งในคนและสัตว์ ของตำบลทุ่งต้อม

 


แสดงความคิดเห็น