สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 เพื่อรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก พื้นที่บ้านพระนอนแม่โป่ง หมู่ที่ 5 และบ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น