สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 29 –  30 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 เพื่อรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก พื้นที่บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 2 บ้านต้นผึ้้ง หมู่ที่ 7 บ้านแม่ฮ่องไคร้ หมู่ที่ 8 และบ้านตลาดขี้เหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 


แสดงความคิดเห็น