สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


โครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ของเทศบาลตำบลบ้านปง

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566 นายจิรายุทธ  วงค์แสนใจ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ของเทศบาลตำบลบ้านปง โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนจัดประสบการณ์ Active Learning และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาครูผู้สอนเด็กปฐมวัยให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับวัยของเด็กปฐมวัย และทันสมัย ระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น